Facebook

Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezelését a meghatározott jogszabályoknak megfelelően végezzük.

 

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő):

First-Guard Kft. Elérhetőségeink: Postai címünk: 6000 Kecskemét, Méntelek Tanya 57

Email címünk: info@firstguard.hu

Telefonszámunk: +36 70 773 8424

 

Az adatkezelés alapelvei

A weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes adatainak védelmét kiemelten fontosnak tartjuk. Tiszteletben tartjuk az információs önrendelkezési jogot. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken, amelyet 10 napon belül megválaszolunk. Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben).

Amennyiben személyes adatait töröltetni szeretné, akkor kérjük, hogy igényét írásban jelezze.

 

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

§ 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

§ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;

§ 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

§ 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról;

§ 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

 

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel. akkor kérjük jelezze a fenti elérhetőségeink egyikén. (Email, telefon, postai úton való megkeresés)

 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám: +36 1 391 1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu /

Weboldal: www.naih.hu

 

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez. A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

 

Sütik (cookie) kezelése

 

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl. A webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi, vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan.

 

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngészőprogram automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást tetszés szerint megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert böngészőprogramoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

 

Google Analytics szolgáltatás

Weboldalunk látogatottságának és ehhez kötődő elemzések és mérésk céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, azonban ezek nem tartalmaznak személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok.

 

Jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal látogatásáról adatokat. A készülékén tárolt a Google Analytics által használt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

 

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken. Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető weboldalunkról eltávolítjuk.

 

Kik ismerhetik meg az adatokat?

 

A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.

 

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

 

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén keresztül felveheti Velünk a kapcsolatot.

 Az adatkezelés célja;

 Az érdeklődők tájékoztatása;

 Az adatkezelés jogalapja.

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

 

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel során az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

 név;

 e-mail cím;

 telefonszám;

 cím (postacím).

 

Az adatkezelés időtartama

 

Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük. A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, ez esetben 5 évig megőrizhetjük.

 

Jogérvényesítés

 

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken. Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk.

 

Kik ismerhetik meg az adatokat?

 

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag cégünk munkatársai jogosultak.

 

Az adatkezelés biztonsága

 

A kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés, a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag cégünk munkatársai számára engedélyezzük.

 

Az adatok továbbítása

 

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át. Harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, ilyen lehet egy hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladat.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

 

Kelt: 2021.06.18